Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Φ.Π.Α.
Yποβάλλεται σε 3 αντίτυπα από όσους επιλέγουν να φορολογηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του ν. 3296/04 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με το άρθρο 79 του ν.3842/10, ΕΦΟΣΟΝ προκύψουν διαφορές ακαθάριστων εσόδων ή/και μετακύλισης
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Ο.Υ.
ΑΡΧΙΚΟ
ΕΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΤΡΟΠ/ΚΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ :
Δ/ΝΣΗ : Τ.Κ. : ΤΗΛ. :
    Α.Φ.Μ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ  
Α Β Γ ΑΒ ΑΓ ΒΓ ΑΒΓ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΕΚΡΟΕΣ (βάσει βιβλ. και στοιχ.) :
(1)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΡΟΩΝ (διαφ. αυτοελέγχου για επιμερισμό)
(2)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ: (3)=(1)+(2)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗΣ & ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗΣ
Συμπληρώνεται ΜΟΝΟ εφόσον οι εκροές εμπορεύσιμων αγαθών δεν υπάγονται εξ ολοκλήρου στους υψηλότερους για την επιχείρηση συντελεστές.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Σύνολο εκροών Σύνολο εκροών εμπορευσίμων αγαθών με Ποσοστό Κόστος πωληθέντων Κόστος πωληθέντων εμπορευσ. Ποσοστό
εμπορευσίμων τους υψηλότερους για την επιχείρηση συμμετοχής εμπορεύσιμων αγαθών αγαθών με τους υψηλότερους για συμμετοχής
αγαθών συντελεστές ( 19%, 21%, 23% ή/και 13%, 15%, 16%) (%) [στήλη (αποκτήσεις, ενδοκ. την επιχείρηση συντελεστές (%) [στήλη
(παραδόσεις, ενδοκ. ή (9%, 10%, 11%, 13% ή/και 6%, 7%, 8%, 9%) (2) / στήλη (1)] αποκτ., εισαγωγές) ( 19%, 21%, 23% ή/και 13%, 15%, 16%) ή (5) / στήλη (4)]
παραδ. , εξαγωγές)
(9%, 10%, 11%, 13% ή/και 6%, 7%, 8%, 9%)
(7) (8) (9) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (9)
ΣΤΙΣ ΕΚΡΟΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
(10) (11) (12)
Κατά σειρά Ποσά εκροών
Διαφορά (19%, 21%, 23%, 13%, εμπορευσίμων αγαθών με % επί του
Σύνολο εκροών
εκροών που 15%, 16% ή τους υψηλότερους για την συνόλου Επιμερισμός διαφοράς
εμπορευσίμων Διαφορά ποσοστών συμμετοχής % [στήλη αναλογούν 9%, 10%, 11%, 13%, επιχείρηση συντελεστές στήλης [(9)Χ(11) κατά σειρά]
    συμπεριλαμβανομέν (6) - στήλη (3)] (Επισημαίνεται ότι οι στους 6%, 7%, 8%, 9% (από τη στήλη 6 της 2ης (10)      
νων και των υπόλοιπες στήλες του πίνακα διαφορών υψηλότερους
σελίδας)
διαφορών μετακύλισης συμπληρώνονται ΜΟΝΟ σε συντελεστές Εκροές %
αυτοελέγχου, κατά περίπτωση θετικής διαφοράς ποσοστών) [στήλη (7) Χ Εκροές %
το μέρος που αυτές
στήλη (8)] Εκροές %
αφορούν την
Εκροές %
εμπορία αγαθών)
Εκροές %
Εκροές %
Εκροές %
Εκροές %
    ΣΥΝΟΛΑ  
    ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗΣ  
Διαφορές συντελεστών
(13)
(14)
Κατά σειρά (19-9, 21-10, 23-11, 23-13, 13-6, 15-7, 16-8, 16-9)
Ποσά στήλης
Προσαύξηση 40%
ή (9-4.5, 10-5, 11-5.5, 13-6.5, 6-3, 7-4, 8-4, 9-5)
(12) με την ίδια
Οφειλόμενος
[στήλη (13) κατά
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ
ή (19-4.5, 21-5, 23-5.5, 23-6.5, 13-3, 15-4, 16-4, 16-5)
σειρά
φόρος
σειρά Χ 40%]
ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗΣ
    Διαφ.συντ/στών % - % = % Χ = + =  
    Διαφ.συντ/στών % - % = % Χ = + =  
    Διαφ.συντ/στών % - % = % Χ = + =  
    Διαφ.συντ/στών % - % = % Χ = + =  
    Διαφ.συντ/στών % - % = % Χ = + =  
    Διαφ.συντ/στών % - % = % Χ = + =  
    Διαφ.συντ/στών % - % = % Χ = + =  
    Διαφ.συντ/στών % - % = % Χ = + =  
ΣΥΝΟΛΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΚΡΟΩΝ + ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
(χρεωστικό υπόλοιπο πίνακα εκκαθάρισης)
(σύνολο της στήλης (7) της 2ης σελίδας)
    ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΚΡΟΩΝ (κωδ. 710 εκκαθ/κής) - ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ €   Ο ΒΕΒΑΙΩΣΑΣ  
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ + Α.Χ.Κ.
Ημ/νία / /
ΑΝΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ (κωδ. 811 εκκαθαριστικής) -
Ο ΔΗΛΩΝ Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗΣ (σύνολο +
στήλης 14 πίνακα διαφορών μετακύλισης) Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία
    ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ -                
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ή
/ /
/ /
/ /
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ για καταβολή
    Powered By SpreadsheetConverter
ΣΕΛ.1 > ΣΕΛ.2