Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Φ-01.019
Αριθ. { Δήλωσης
Ν-146
{ Φακέλου
Οικονομικό έτος
{ Φορ.Μητρ.
Μήνας
 
Δ Η Λ Ω Σ Η
Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών δημόσιων κτλ.
Προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κτλ.
(περιπτώσεις β΄ και γ΄ παραγράφου 1 άρθρου 55 ν. 2238/1994)
 
Του εργοδότη η εργολάβου {Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία
{Επάγγελμα
που κάνει την δήλωση {Διεύθυνση
(οδός-αριθ.-ταχ.κωδ.-πόλη ή χωριό) (τηλ.)
  Του πληρεξούσιου {Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία  
{Επάγγελμα
ή αντίκλητου
{Διεύθυνση
(οδός-αριθ.-ταχ.κωδ.-πόλη ή χωριό) (τηλ.)
 
Αξία εκτελεσθέντος έργου, αντίτιμο ενοικίασης, προμήθεια ΕΥΡΩ
Φόρος που αναλογεί χ
>>
Πρόσθετος φόρος λόγω >>
Σύνολο
>>
 
Υπεύθυνη Δήλωση
Βεβαιώνω υπεύθυνα και με επίγνωση των συνεπειών του νόμου την ακρίβεια της παρούσας δήλωσης.
Ο Δηλών
 
ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΠΟΣΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΠΟΣΟ
Εμπρόθεσμα   ΕΥΡΩ   ΕΥΡΩ  
Εκπρόθεσμα   Αριθ.Διπλοτ.   Αριθ.Χρημ.Κατ.  
  Ημερομηνία   Ημερομηνία  
Ο Παραλαβών   Ο Εκδότης-Ο Διαχειριστής   Ο Ενεργήσας την Βεβαίωση  
    Powered By SpreadsheetConverter
ΣΕΛ.1 > ΣΕΛ.2